Et samarbeid mellom offentlig og privat sektor

I samarbeid med bydel/kommune tilrettelegges et faglig program som passer for de som bor og jobber i bydelen/kommunen. Arrangør tilrettelegger, gjennomfører, inviterer og evaluerer møteplasser nasjonalt.
Effektiv samhandling uten kostnader for det offentlige, i et sosialt entreprenørskap.

Forstå hva som finnes for å kunne forstå hva det er behov for
Målet med arrangementet er å tilrettelegge med informasjon om hverdagsteknlogi, synliggjøre lavterskeltilbud i bydel/kommune/tettsted til en definert målgruppe som er 60+ og pårørende, del 2 (en åpen del av arrangementet med fri inngang, lokalt med temaer som er godkjent av bydel/kommune på agendaen), av produkter/tjenester innen helse, mestring, teknologi og velvære.
For å nå målet om at flere skal bo hjemme lenger krever det at flere får mer innsikt i mulighetene i så tidlig fase som mulig.

Involvering av pårørende
Denne gruppen er en støttespiller for sine kjære og vil i større grad være rustet til å ta beslutninger med mer innsikt og forståelse for hvilke muligheter som finnes på del 2 – åpen del.

På den lokale møteplassen kan mennesker uansett livsløp og livsfase finne eksempler på løsninger og tjenester som kan tilpasses den enkelte innen Trygghet – Helse – Mestring – Velvære – Smarthus.
I tillegg presenteres muligheter lokalt for fellesskap som turgrupper, frivillighet og seniorsentre.
Produkt – og tjenesteleverandører innen mestringsteknologiske løsninger gir veiledning for økt trygghet og innsikt til
– det profesjonelle markedet
– privatmarkedet

Privat, eller offentlig tilbud – eller begge deler
Møteplassen vil gi en oversikt over/informasjon om prosessene i det offentliges tilbud for de som får tiltak og de leverandørene som det da kan velges i.
Møteplassen synliggjør produkter/tjenester som kan kjøpes privat for å få et tilpasset hjem, få en oversikt over hva som er mulig for de som ikke får tiltak gjennom det offentlige, men har et behov for et mer tilpasset hjem, tjenester som enkelt avlaster en selv, eller andre i løpet av en dag.
Det ene utelukker ikke det andre. Flere og flere bestiller selv tjenester som de betaler for de også kan ha fått ulike tiltak/hjelp gjennom det offentlige.
Helseaktører har her en unik mulighet til å fremme sine produkter og tjenester til et voksende segment.
Temaene på møteplassen vil variere og vil være et resultat av samarbeid med bydelen/kommune og representanter fra tjeneste og -produkt segmentet.

Forebygge
I likhet med mange andre OECD-land vil Norge i årene framover få flere eldre og personer med sammensatte og kroniske sykdommer, og med høyere krav fra pasienter og pårørende.
Derfor må vi ta større ansvar selv og bli bedre til å ta i bruk produkter/tjenester på et tidligere stadium.

Målet er å samle befolkningen og det profesjonelle markedet, dele informasjon/erfaringer, engasjere ved å synliggjøre mulighetene som finnes for tilpassede løsninger/tjenester i eget hjem/institusjon, arbeidsplass, boliger og friområder i kommunal og privat sektor.

Del 1- faglig del, lukket
Det profesjonelle markedet- helseaktører

Den lokale møteplassen del 1 er for det profesjonelle markedet for økt kompetanseoverføring og samhandling mellom helseaktører, private og kommunale rådgivere, helsepersonell, leverandører som i sitt møte med mennesker kan bidra til økt veiledning.
Temaene på møteplassen vil variere og vil være et resultat av samarbeid med bydelen/kommune og representanter fra tjeneste og -produkt segmentet.

Samle de lokale kreftene som møter mennesker hver dag via hjemmetjenesten/sosionom/fysioterapeut, på seniorsentrene, seniorveiledertjenesten, frivillighetssentralen, bydelskontoret og fastlegene.

Dele erfaringer og engasjere til økt læring/trening og innsikt i muligheter. Være klar over hva som finnes av trygghetspakker og innholdet.
Få inspirasjon og bidra til å være en trygg rådgiver

Aktuelle temaer presenteres og tilrettelegges i et samarbeid med bydel/kommune – fokusområder og aktuelle temaer tilpasses lokalt

Hvorfor delta på faglig samling?

Bli kjent med:

 • Produkter og tjenester på avtale
 • Få råd og veiledning for å avdekke behov – jobbe smartere til det beste for ansatte og brukere/beboere og pårørende
 • Økt fokus på hjelp fra pårørende/involvering (tema på seminardel i alle bydeler/kommuner)
 • Avtale opplæring og trening for egne ansatte med leverandører
 • Regelverk rundt offentlige anskaffelser
 • Individuelt tilpassede løsninger for egen drift
 • Seniorsentre tall og fakta
 • Frivillighetssentral tall og fakta
 • Seniorveiledere – rolle og kontakt
 • Fastleger – ansvar (tema på seminardel i alle bydeler/kommuner-oppmuntre til at de er rådgivere for de som oppleves som ensomme)
 • Tverrfaglige team henter inspirasjon
 • Daglig ledere/bestyrer/utviklere/entreprenører/senterledere mfl. – få råd og veiledning om mulige investeringer som på sikt gir en gevinstrealisering for økt kvalitet i deres tilbud til eldre i institusjon/omsorgsbolig, legesentre, kjøpesentre, seniorsentre, offentlige rom og i egne hjem

Hensikt:
Søke kompetanse, få større oversikt over muligheter for enklere å treffe sine beslutninger for et vellykket resultat så tidlig i prosessen som mulig i sitt møte med mennesker.