Bo hjemme lenge – faglig del

Forstå hva som finnes for å kunne forstå hva det er behov for Målet med den lokale møteplassen er å tilrettelegge med informasjon til befolkningen slik at flere eldre får muligheten til å bo hjemme lenger. For å nå målet krever det at flere får mer innsikt i mulighetene i så tidlig fase som mulig. Øke bevisstheten om, og skape trygghet rundt bruk/installasjon/bestilling av hjelpemidler/tjenester/sosialt i eget hjem og lokalmiljø for økt sikkerhet, mestring, helse og livsglede

Involvering av pårørende i tidlig fase
En ressursgruppe som blir brukt i svært liten grad.
Denne gruppen er en støttespiller for sine kjære og vil i større grad være rustet til å ta beslutninger når mulighetene blir presentert.

På den lokale møteplassen kan mennesker uansett livsløp og livsfase finne eksempler på løsninger og tjenester som kan tilpasses den enkelte innen Trygghet – Helse – Mestring – Velvære – Smarthus.
I tillegg presenteres muligheter for fellesskap som turgrupper, frivillighet og seniorsentre.
Produkt – og tjenesteleverandører innen mestringsteknologiske løsninger gir veiledning for økt trygghet og innsikt til
– det profesjonelle markedet
– privatmarkedet

Privat/offentlig
Møteplassen vil gi en oversikt over/informasjon om prosessene i det offentliges tilbud for de som får tiltak og de leverandørene som det da kan velges i.
Møteplassen synliggjør produkter/tjenester som kan kjøpes privat for å få et tilpasset hjem for de som ikke får tiltak gjennom det offentlige, men har et behov for et mer tilpasset hjem, tjenester som enkelt avlaster en selv, eller andre i løpet av en dag.
Helseaktører har her en unik mulighet til å fremme sine produkter og tjenester til et voksende segment.

Forebygge
I likhet med mange andre OECD-land vil Norge i årene framover få flere eldre og personer med sammensatte og kroniske sykdommer, og med høyere krav fra pasienter og pårørende.
Derfor må vi ta større ansvar selv og bli bedre til å ta i bruk produkter/tjenester på et tidligere stadium.

Målet er å samle befolkningen og det profesjonelle markedet, dele informasjon/erfaringer, engasjere ved å synliggjøre mulighetene som finnes for tilpassede løsninger/tjenester i eget hjem/institusjon, arbeidsplass, boliger og friområder i kommunal og privat sektor.

Dag 1
Det profesjonelle markedet- helseaktører

Den lokale møteplassen del 1 er for det profesjonelle markedet for økt kompetanseoverføring og samhandling mellom helseaktører, private og kommunale rådgivere, helsepersonell, leverandører som i sitt møte med mennesker kan bidra til økt veiledning.

Samle de lokale kreftene som møter mennesker hver dag via hjemmetjenesten/sosionom/fysioterapeut, på seniorsentrene, seniorveiledertjenesten, frivillighetssentralen, bydelskontoret og fastlegene.

Dele erfaringer og engasjere til økt læring/trening og innsikt i muligheter. Være klar over hva som finnes av trygghetspakker og innholdet.
Få inspirasjon og bidra til å være en trygg rådgiver

Aktuelle temaer presenteres og tilrettelegges i et samarbeid med bydel/kommune – fokusområder og aktuelle temaer tilpasses lokalt

Hvorfor delta på faglig samling?

Bli kjent med:

 • Produkter og tjenester på avtale
 • Få råd og veiledning for å avdekke behov – jobbe smartere til det beste for ansatte og brukere/beboere og pårørende
 • Økt fokus på hjelp fra pårørende/involvering (tema på seminardel i alle bydeler/kommuner)
 • Avtale opplæring og trening for egne ansatte med leverandører
 • Regelverk rundt offentlige anskaffelser
 • Individuelt tilpassede løsninger for egen drift
 • Seniorsentre tall og fakta
 • Frivillighetssentral tall og fakta
 • Seniorveiledere – rolle og kontakt
 • Fastleger – ansvar (tema på seminardel i alle bydeler/kommuner-oppmuntre til at de er rådgivere for de som oppleves som ensomme)
 • Tverrfaglige team henter inspirasjon
 • Daglig ledere/bestyrer/utviklere/entreprenører/senterledere mfl. – få råd og veiledning om mulige investeringer som på sikt gir en gevinstrealisering for økt kvalitet i deres tilbud til eldre i institusjon/omsorgsbolig, legesentre, kjøpesentre, seniorsentre, offentlige rom og i egne hjem

Hensikt:
Søke kompetanse, få større oversikt over muligheter for enklere å treffe sine beslutninger for et vellykket resultat så tidlig i prosessen som mulig i sitt møte med mennesker.