Involvering og samarbeid for å forebygge og gi økt mestring

Skal vi lykkes med et inkluderende samfunn må vi også bli flinkere til å involvere og samarbeide bedre. Gjennom gode møteplasser lokalt som synliggjør hvilke muligheter/løsninger som finnes til mennesker som har et behov for produkter eller tjenester som kan bidra til å økt mestring i eget liv.

Smart Velferd
Vi blir mye bedre sammen enn hver for oss
Et arrangement der økt mestring, helse, velvære og trygghet står på agendaen for økt forståelse og fokus på forebygging for å kunne bo hjemme lenger

Samle, dele og engasjere
Målet er å samle befolkningen og private, ideelle helseaktører og frivillige organisasjoner, dele informasjon/erfaringer, engasjere ved å synliggjøre mulighetene som finnes for tilpassede løsninger i eget hjem/institusjon, arbeidsplass, omsorgsbolig og i kommunal og private sektor.
Bedre kommunikasjon mellom pårørende, institusjon ved bruk av teknologi. Involvere pårørende i prosessene rundt brukeren for økt samhold, kompetanse og fellesskap.

Trygghet, mestring og aktivitet for bruker og veileder.
Synliggjøre og samle teknologi, innovasjon, og tjenester.
Når tjenestene skal ytes, trenger vi nye og flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører,
Knytte lokale samarbeidspartnere til prosjektet slik at flest mulig blir klar over hva som eksisterer av løsninger slik at flere kan bo hjemme lenger med økt mestring, trygghet og bedre helse.
En av de store samfunnsutfordringene.
Innbyggernes egne ressurser og behov settes i sentrum, og gjøres i stand til å mestre sin egen livssituasjon så lenge som mulig.

Nøkkelord:
Utenforskap, ensomhet, frivillighet, sosiale entreprenører, innovasjon, valgfrihet, tjenester, produkter, digitale livsløp hvor smarthus kobles med mestringsteknologiske løsninger, gevinstrealisering, oversiktlighet, brukervennlig portal, trygghet, kompetanse, samarbeid, dialog, frigi flere hender, møteplasser lokalt, konkurranse,

For å oppnå best mulig resultat og gevinst er det viktig med økt kunnskap om mulighetene som ligger i valg av systemer som snakker sammen i det digitale livsløpet, fra smarthus til velferdsteknologi.

Utsagn fra en grossist «det er ikke mangel på produkter, men hver leverandør lager sin løsning som ikke kommuniseres godt nok til de andre. Dette bremser utviklingen»

Samle og fremme kunnskap samt muligheter
Fysiske møteplassen
Lokale arrangementer blir holdt hvor leverandørene synliggjør sine produkter/tjenester, fremmer kompetanse i nærmiljøet til profesjonelle innkjøpere stat og kommune samt innbyggere.
Representanter fra respektive kommune vil kunne bruke arenaen som en kommunikasjonplattform for å fremme hva som gjøres på aktuelt sted.
Aktører innen Sosialt Entreprenørskap vil være representert for å fremme innovasjon.