Et lokalt samarbeid med bydel/kommune

For målgruppe 60+ og pårørende som får råd og økt kunnskap om praktisk teknologi, produkter, tjenester og lokale muligheter som kan bidra til økt helse, mestring, velvære og trygghet.

Smart-Velferd, en nasjonal møteplass
Hvert arrangement er i et tverrfaglig samarbeid med representanter fra bydel/kommune, frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører, stiftelser, privat og offentlig sektor for å nå ut med informasjon og økt kunnskap til mennesker i målgruppe 60+ og pårørende.
Arrangementets innhold vil være innenfor mål og målgruppe – være helsefremmende og forebyggende – være et lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen (uten krav til medlemskap eller enkeltvedtak for deltakelse, heller ikke være utelukkende for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper).
Møteplassen vil ha et program som går på tvers av generasjoner og/eller kulturer.
Målet er at flere enkelt skal finne informasjon om produkter, teknologi og tjenester innen mestring, helse, velvære og trygghet.

Samle, dele og engasjere
Målet er å samle aktører fra offentlig og privat sektor, ideelle helseaktører og frivillige organisasjoner.
Gjennom utstilling og seminarer deles informasjon/erfaringer med de besøkende for å engasjere ved å synliggjøre mulighetene som finnes for enkle, tilpassede løsninger i eget hjem/institusjon, arbeidsplass, omsorgsbolig og i kommunal og private sektor.
Dele kunnskap og involvere pårørende for økt kompetanse og trygghet om mulighetene som finnes for sine nærmeste for å kunne bidra mer aktivt inn som en ressurs og rådgiver.

Trygghet, mestring og aktivitet
Synliggjøre og samle teknologi, innovasjon, og tjenester i et samarbeid lokalt.
Vise frem lokale tiltak i bydel/kommune som er gratis, åpne og inkluderende for alle.
Her kan du bli kjent med og høre om frivillighetsarbeid, treningstilbud, teknologi i hverdagen, lokale møteplasser som har åpnet hver dag, kostholdsråd og råd som går på din helse og trygghet.

Innbyggernes egne ressurser og behov settes i sentrum, og gjøres i stand til å mestre sin egen livssituasjon så lenge som mulig.

Nøkkelord:
Utenforskap, ensomhet, frivillighet, sosiale entreprenører, innovasjon, valgfrihet, tjenester, produkter, digitale livsløp hvor smarthus kobles med mestringsteknologiske løsninger, gevinstrealisering, oversiktlighet, brukervennlig portal, trygghet, kompetanse, samarbeid, dialog, frigi flere hender, møteplasser lokalt, konkurranse,